Ringo is a WAY better singer than Yoko, then again, Yoko doesn’t sing she screams